Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :16-04-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: 743,428,
Quảng Nam: 553,912
Trúng 743 Đắc Lắc,
Trúng 553 Quảng Nam
732
30-03-20TT Huế: 212,209,
Phú Yên: 990,198
Trúng 990 Phú Yên474
29-03-20Kon Tum: 029,317,
Khánh Hòa: 656,378
Trượt550
28-03-20Đà Nẵng: 228,522,
Quảng Ngãi: 926,040,
Đắc Nông: 811,781
Trúng 228 Đà Nẵng,
Trúng 926 Quảng Ngãi,
Trúng 811 Đắc Nông
556
27-03-20Gia Lai: 615,289,
Ninh Thuận: 587,168
Trúng 615 Gia Lai,
Trúng 587 Ninh Thuận
409
26-03-20Bình Định: 054,674,
Quảng Trị: 895,610,
Quảng Bình: 652,765
Trúng 054 Bình Định,
Trúng 895 Quảng Trị
414
25-03-20Đà Nẵng: 791,083,
Khánh Hòa: 476,928
Trúng 791 Đà Nẵng,
Trúng 476 Khánh Hòa
374
24-03-20Đắc Lắc: 721,836,
Quảng Nam: 125,768
Trúng 721 Đắc Lắc433
23-03-20TT Huế: 007,380,
Phú Yên: 688,200
Trúng 007 TT Huế,
Trúng 688 Phú Yên
548
22-03-20Kon Tum: 978,708,
Khánh Hòa: 248,828
Trúng 978 Kon Tum,
Trúng 248 Khánh Hòa
739
21-03-20Đà Nẵng: 691,971,
Quảng Ngãi: 273,660,
Đắc Nông: 232,620
Trúng 691 Đà Nẵng,
Trúng 273 Quảng Ngãi,
Trúng 232 Đắc Nông
519
20-03-20Gia Lai: 252,389,
Ninh Thuận: 424,596
Trúng 252 Gia Lai,
Trúng 424 Ninh Thuận
987
19-03-20Bình Định: 277,371,
Quảng Trị: 334,251,
Quảng Bình: 134,511
Trúng 277 Bình Định,
Trúng 334 Quảng Trị,
Trúng 134 Quảng Bình
641
18-03-20Đà Nẵng: 854,252,
Khánh Hòa: 676,467
Trúng 676 Khánh Hòa826
17-03-20Đắc Lắc: 118,661,
Quảng Nam: 923,880
Trúng 118 Đắc Lắc,
Trúng 923 Quảng Nam
915
16-03-20TT Huế: 355,757,
Phú Yên: 200,954
Trúng 355 TT Huế,
Trúng 200 Phú Yên
823
15-03-20Kon Tum: 447,710,
Khánh Hòa: 730,224
Trúng 447 Kon Tum,
Trúng 730 Khánh Hòa
737
14-03-20Đà Nẵng: 523,351,
Quảng Ngãi: 049,028,
Đắc Nông: 236,322
Trúng 523 Đà Nẵng,
Trúng 236 Đắc Nông
714
13-03-20Gia Lai: 637,278,
Ninh Thuận: 288,090
Trúng 637 Gia Lai,
Trúng 288 Ninh Thuận
623
12-03-20Bình Định: 004,743,
Quảng Trị: 925,888,
Quảng Bình: 477,797
Trúng 004 Bình Định,
Trúng 925 Quảng Trị,
Trúng 477 Quảng Bình
505
11-03-20Đà Nẵng: 993,036,
Khánh Hòa: 785,493
Trúng 993 Đà Nẵng,
Trúng 785 Khánh Hòa
603
10-03-20Đắc Lắc: 616,109,
Quảng Nam: 879,538
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
358
09-03-20TT Huế: 361,982,
Phú Yên: 875,413
Trúng 361 TT Huế595
08-03-20Kon Tum: 615,450,
Khánh Hòa: 415,968
Trúng 615 Kon Tum819
07-03-20Đà Nẵng: 271,572,
Quảng Ngãi: 245,954,
Đắc Nông: 314,274
Trúng 271 Đà Nẵng,
Trúng 245 Quảng Ngãi,
Trúng 314 Đắc Nông
442
06-03-20Gia Lai: 161,238,
Ninh Thuận: 295,128
Trúng 161 Gia Lai,
Trúng 295 Ninh Thuận
233
05-03-20Bình Định: 935,804,
Quảng Trị: 314,011,
Quảng Bình: 057,471
Trúng 935 Bình Định,
Trúng 057 Quảng Bình
700
04-03-20Đà Nẵng: 035,701,
Khánh Hòa: 820,070
Trúng 035 Đà Nẵng266
03-03-20Đắc Lắc: 262,033,
Quảng Nam: 831,090
Trúng 262 Đắc Lắc,
Trúng 831 Quảng Nam
144
02-03-20TT Huế: 783,231,
Phú Yên: 743,901
Trúng 783 TT Huế,
Trúng 743 Phú Yên
772
01-03-20Kon Tum: 400,389,
Khánh Hòa: 095,031
Trúng 400 Kon Tum,
Trúng 095 Khánh Hòa
714